چاپ لیست نهایی داوطلبان

 ردیفنام اتاقتصویرگروه فعالیتشماره کارتنامنام خانوادگینام پدرکد داوطلبی

گروه_فعالیت: بازرگانی

 1695اتاق بجنوردبازرگانی5919239549 رحمان برديافروز5919239549964قربان محمدفوق ديپلم1352030609153864598 12
 2690اتاق بجنوردبازرگانی0681715847 سعيدپورآبادي068171584742ملکليسانس1343020109153842017 13
 3697اتاق بجنوردبازرگانی0638679435 غلامعليسليمي0638679435688محمدحسينفوق ليسانس1353120109155764996 15
 4689اتاق بجنوردبازرگانی5919506970 محمدصمدي5919506970209محمدنورفوق ليسانس1322060209153859459 16
 5698اتاق بجنوردبازرگانی0828298416 آزادفتحي0828298416574ذوالفقار ديپلم1347120109013871517 18
 6693اتاق بجنوردبازرگانی0680250301 امراللهفياض068025030125726نصرت اله ديپلم1343020309151840950 19
 7696اتاق بجنوردبازرگانی0829511636 حسينکرمي08295116361رضاسيکل1339050509153844944 21
 81280اتاق بجنوردبازرگانی10860330450تجاري بازرگاني بجنورد کالاعليگرمهء068165341889نصرت الله ديپلم1332010909158840387 23
 9692اتاق بجنوردبازرگانی0939588307 حسنعلي مراديان09395883071043ناصر ديپلم1349070109151131731 24
 102096اتاق بجنوردبازرگانی0682345679 حبيب الهمظفري0682345679790عبدالهليسانس1364012909155840489 25
 11694اتاق بجنوردبازرگانی0682440655 پيروزمعصومي068244065510293محمدرضاليسانس1366010909128392914 26
 121299اتاق بجنوردبازرگانی10400008916بيژن يورد ترخيصمحمدصادقنوروزيان068032992733767محمدفوق ديپلم1357010209177604788 27
 13691اتاق بجنوردبازرگانی5919618061 نورمراديزداني5919618061378بابا ديپلم1340060509151840019 28

گروه_فعالیت: صنعت

 14710اتاق بجنوردصنعت0829522026 بيگلرپرهامي08295220269خانلرفوق ليسانس1327082009153029170 41
 15709اتاق بجنوردصنعت0681661925 ابوالقاسمتقي زاده فاروجي0681661925359براتعلي ديپلم1333071009155846080 42
 161297اتاق بجنوردصنعت10860321457گلچين فوم خراسانعلي محمدجاجرمي0759670374206محمود ديپلم1358080609153840857 43
 171281اتاق بجنوردصنعت10380194123بجنورد پلاستيکحيدرحيدريان کهنه اوغاز0828107742840 حيدر ديپلم1322040409151840023 45
 181282اتاق بجنوردصنعت10860309985توليدي گندم آرد سفيد ارمغان لذيذ بجنوردسيدعليشريعت2121349006551محمدتقي ديپلم1343081509155842759 46
 192097اتاق بجنوردصنعت10400022485بازرگاني بين المللي نوشين نصرعلي اصغرعادلي پور06821611522علي حسنليسانس1352050109372382015 47
 201283اتاق بجنوردصنعت10400004323امين آوا پلاست بجنورد خراسان شماليميرعبدالحسينگل کار068165328076سيدهاشم ديپلم1332021009153863945 48
 211285اتاق بجنوردصنعت10860321189توليدي پشم شيشه به بام ممتاز شرقزهرامعيني0759279391822عبدالحسينفوق ديپلم1352061009151880017 49
 221295اتاق بجنوردصنعت10400003740نشاسته خوشه زرينافشيننقي زاده0681756098114مهديليسانس1349031709122016716 52
 231287اتاق بجنوردصنعت10860292341کشت و صنعت مزرعه سبز خرماحمدهاتفي اولائي09412220552895رضاليسانس1360050509153149273 54

گروه_فعالیت: کشاورزی

 24702اتاق بجنوردکشاورزی5919620757 عبدالحليمبهمن5919620757647چاريار ديپلم1358011009155840452 81
 25703اتاق بجنوردکشاورزی0943135508 سهيلاجعفري0943135508184بهمنفوق ليسانس1364010709156023538 82
 26706اتاق بجنوردکشاورزی0680300309 شيوارادي068030030930694خليلفوق ديپلم1357020209352422054 83
 27704اتاق بجنوردکشاورزی0871105047 علي محمدژاله مايوان08711050473372محمدسيکل1330080109151843274 84
 28705اتاق بجنوردکشاورزی0680913041 غلامرضاشيرزاد06809130412429شيراللهليسانس1352122009151864355 85
 291301اتاق بجنوردکشاورزی10860321822خدمات مکانيزاسيون کشاورزي خراسان شمالياشکانکاوياني068019171219881محمد ديپلم1341122109151885320 86
 30701اتاق بجنوردکشاورزی0680349820 امينيزداني068034982035761رحيم برديليسانس1360063009151860972 87

گروه_فعالیت: معدن

 31717اتاق بجنوردمعدن5919844401 صفرگلديپناهي59198444017آنافوق ديپلم1359111009155845410 61
 321290اتاق بجنوردمعدن10860329167سبک سازان شرق خراسان شماليعبدالهخدابنده06388942125702ناصرفوق ليسانس1352080309151847180 63
 33716اتاق بجنوردمعدن0682136166 علي اصغرعلي آبادي06821361664حسنعلي ديپلم1337010109151840040 65
 34712اتاق بجنوردمعدن0827943156 عباسکاظمي082794315616876احمدفوق ليسانس1350061509151843530 67


 
 
© کلیه حقوق این سامانه متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.