چاپ لیست نهایی داوطلبان

 ردیفنام اتاقتصویرگروه فعالیتشماره کارتنامنام خانوادگینام پدرکد داوطلبی

گروه_فعالیت: بازرگانی

 11425اتاق خرمشهربازرگانی1828343722 عبدالرضاآل علي1828343722987نعيم ديپلم1340031209196353667 12
 21709اتاق خرمشهربازرگانی1818900505 کاظمبهران احمدي1818900505404سياحليسانس1338021909391258624 14
 31398اتاق خرمشهربازرگانی1829670212 پيمانبيت سياح18296702121200صادقششم ابتدايي1358102009166310023 15
 41447اتاق خرمشهربازرگانی1829940252 مهديثامري نيا18299402524934حسين ديپلم1366062409168338588 16
 51410اتاق خرمشهربازرگانی1828802670 سالمجبرزاده182880267016701حبيب ديپلم1349120609161311635 17
 61448اتاق خرمشهربازرگانی1829475932 مهديحاجي زاده1829475932821منوچهر ديپلم1358062009166318531 18
 71427اتاق خرمشهربازرگانی1828079766 عبدالرضاسريح زاده رابع18280797661566جابر ديپلم1352060909163321171 21
 81412اتاق خرمشهربازرگانی1820085457 سعيدسليماني18200854570طاهرسيکل1367031509163331598 23
 91433اتاق خرمشهربازرگانی1828933244 فاضلشنيور1828933244928مجيدفوق ديپلم1335010309121779854 24
 101414اتاق خرمشهربازرگانی1829676571 سعيدظهيري182967657110صالحفوق ليسانس1359030709166338360 25
 111705اتاق خرمشهربازرگانی1828619981 جمالعطيه بچاري18286199811558مکيسيکل1347032009169504729 26
 121453اتاق خرمشهربازرگانی1829041673 هانيفيصلي1829041673405عبدالحليمليسانس1348051409166341440 27
 131436اتاق خرمشهربازرگانی1971851213 کورشکوزاد1971851213373قديرسيکل1343081909166338198 29
 141440اتاق خرمشهربازرگانی1829496409 محمدجوادمؤمن1829496409831عبدالکاظمليسانس1359060209161324066 32
 151391اتاق خرمشهربازرگانی0386313245 احمدمطوريان03863132457109عبدالاميرفوق ديپلم1364112409163325504 31
 161400اتاق خرمشهربازرگانی1828989142 جابرناحيه1828989142331عليششم ابتدايي1342061209161314023 34
 171451اتاق خرمشهربازرگانی2296301363 هاشمنوازش2296301363623شاکرفوق ديپلم1361032309163339002 35

گروه_فعالیت: صنعت

 181406اتاق خرمشهرصنعت1829613669 جميلبيت عفري182961366935شناوا ديپلم1338052909161319348 41
 191434اتاق خرمشهرصنعت1829341995 فاطمهپوراکرمي1829341995290محمد ديپلم1349041309168238183 42
 201430اتاق خرمشهرصنعت1829524569 عليرضاثامري نيا1829524569229حسين ديپلم1355022209169311769 43
 211408اتاق خرمشهرصنعت1829809210 جوادثانيان پور182980921030عبدالحسينليسانس1353062509167889755 45
 221444اتاق خرمشهرصنعت10861888312نخل گستر خرمشهرمرتضيجزايري اصل18293758811172کاظمليسانس1351071509168143847 46
 231450اتاق خرمشهرصنعت1261948157 مهردادچراغ پور1261948157107دارا ديپلم1360012409161319046 47
 241441اتاق خرمشهرصنعت1950212998 محمدحداديان19502129985307عزيز ديپلم1359111809161324001 48
 251395اتاق خرمشهرصنعت0322789052 اميرخلفي03227890521027وهابسيکل1362040809161319205 49
 261409اتاق خرمشهرصنعت1829227157 جوادسعيدي حيزاني1829227157213ابراهيم ديپلم1339040109161319040 51
 271429اتاق خرمشهرصنعت1827956755 عبودطيبي1827956755413رسول ديپلم1333042009169283527 52
 281397اتاق خرمشهرصنعت1754984835 امينفرطوسي17549848352777چاسبليسانس1359062909166302100 53
 291428اتاق خرمشهرصنعت1829270893 عبدالمنعمکعبي نژاد1829270893683مجيد ديپلم1343090509161319045 54
 301439اتاق خرمشهرصنعت10980257284ميلاد مسعود اروندماجدمطوريان پور182786676421681منصور ديپلم1339120209161319119 56

گروه_فعالیت: کشاورزی

 311432اتاق خرمشهرکشاورزی1829450034 غلامرضااقليما182945003429طالبفوق ليسانس1357010209166332178 81
 321399اتاق خرمشهرکشاورزی1899316371 ثامرجاسمي نژاددريس18993163711086عبيد ديپلم1346020609161311009 82
 331707اتاق خرمشهرکشاورزی1816337722 لفتهدريس1816337722820عبدالحسين ديپلم1348122709161311137 83
 341385اتاق خرمشهرکشاورزی1950909271 احسانسامري195090927127مهدي ديپلم1364010909371090697 84
 351677اتاق خرمشهرکشاورزی10420120484خدمات بازرگاني نويد کرخه خوزستانطاهرسليماني1751849384657عبدالرحيم ديپلم1346102009166316301 85
 361389اتاق خرمشهرکشاورزی1829426648 احمدشريفات1829426648171خلف ديپلم1355023109161319143 86
 371679اتاق خرمشهرکشاورزی6109571121 محمدعسکري صابر61095711213339درويشششم ابتدايي1358063009166302286 87

گروه_فعالیت: معدن

 381700اتاق خرمشهرمعدن10420099357شايع خرمشهراحمدحزباوي1829202014797شويعششم ابتدايي1334120109161324434 61
 391411اتاق خرمشهرمعدن5859709692 سعيدحمداوي5859709692216حسن ديپلم1339121209161311000 62
 401393اتاق خرمشهرمعدن1828292907 اسمعيلرابحي1828292907197ابراهيم ديپلم1352032009165555310 63
 411420اتاق خرمشهرمعدن1819245969 سيدمصطفيموسوي18192459691446سيدعبدالمجيدليسانس1356063009166311837 64


 
 
© کلیه حقوق این سامانه متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.