چاپ لیست نهایی داوطلبان

 ردیفنام اتاقتصویرگروه فعالیتشماره کارتنامنام خانوادگینام پدرکد داوطلبی

گروه_فعالیت: بازرگانی

 1518اتاق آبادانبازرگانی10420247885گسترهماوردسازان جنوبعباسآريان زاد18181511971987خضير ديپلم1343091509161310127 12
 2511اتاق آبادانبازرگانی1817110446 منصوراديبان مهر18171104461513صالح ديپلم1346081509161311125 13
 3531اتاق آبادانبازرگانی10420217799تصوير برداري پيام سلامتي آبادانحسنافخمي آباداني1819378284979هادي ديپلم1339061409161112443 14
 4681اتاق آبادانبازرگانی1815651369 محسنبراتي18156513693441عباسسيکل1357122009391313287 15
 5528اتاق آبادانبازرگانی1817243012 رامينجمشيدي18172430121144خداداد ديپلم1353100909163315660 16
 6537اتاق آبادانبازرگانی1817442732 محمدصادقجوهري1817442732820غلامفوق ديپلم1346122009161314096 17
 7519اتاق آبادانبازرگانی5859715242 حميدحميداوي5859715242870طعيمهسيکل1355052009161314164 18
 82073اتاق آبادانبازرگانی5859785526 حسندشتي نژاد5859785526746مالک ديپلم1337041209161311098 21
 9493اتاق آبادانبازرگانی1815378182 مهديدشتي نژاد181537818247851حسينليسانس1356120209161311210 19
 10526اتاق آبادانبازرگانی1819319946 سيدقاسمصفرپور18193199461205سيدمندنيفوق ديپلم1336100809166315910 23
 11536اتاق آبادانبازرگانی1817189840 افشينقرباني1817189840483سهراب ديپلم1350031309161311282 24
 12529اتاق آبادانبازرگانی1817289731 سيدحميدرضاکاشي1817289731180سيدمسيب ديپلم1357021109121342609 25
 13535اتاق آبادانبازرگانی1817254871 زاميادمقصدي1817254871870غلامعباس ديپلم1354063009353323328 26
 14532اتاق آبادانبازرگانی1819756238 مهرانمنصوريان181975623827حميدششم ابتدايي1345072309166311034 27
 15533اتاق آبادانبازرگانی10420172928بازرگاني بين المللي خندق آبادانسيدابراهيميعقوب پور1815849401914سيدلطيف ديپلم1339010109121224371 28

گروه_فعالیت: صنعت

 16617اتاق آبادانصنعت1817409794 غلامرضااکبري زاده1817409794592جوادليسانس1340110309161311357 41
 17622اتاق آبادانصنعت0938709607 احمدبافنده ايمان دوست0938709607398علي اصغرليسانس1350061509121029878 42
 181713اتاق آبادانصنعت1818882779 احمدبهاري18188827791572علي بيگ ديپلم1337072309166317191 43
 19647اتاق آبادانصنعت1971274070 مجيدپورکايد197127407027سعادتقلي ديپلم1339010109161313904 45
 20608اتاق آبادانصنعت1818181274 اسمعيلحسيني1818181274128حسين ديپلم1345012309382263614 46
 21621اتاق آبادانصنعت1898288135 مسعودخياط زاده18982881356890يونس ديپلم1346110109161311486 47
 22610اتاق آبادانصنعت1816947768 احمدزندي18169477681059حسن ديپلم1337092809161313223 48
 23649اتاق آبادانصنعت10420247199خدماتي شهاب آسمان آبادانشهاب سليماني ظهرشيري00565536682754اصغرفوق ديپلم1352032009386311300 49
 241252اتاق آبادانصنعت10420171927گروه صتايع دريايي شوکت اروندانخسروشوکت18170427011566شکرالهليسانس1343092409161314084 51
 25609اتاق آبادانصنعت10420109483بين المللي صديق ابادانمسعودعبادي پور1818088894289بهرام ديپلم1341022509161311459 53
 26616اتاق آبادانصنعت1818338718 ايمانغلامحسين زاده181833871871ايرجفوق ليسانس1362021609166316836 54
 27615اتاق آبادانصنعت1819386694 غلامحسينغلامعليان دهاقاني18193866941820خدادادليسانس1339092609161310512 56
 28612اتاق آبادانصنعت14002911497مجتمع توليد کربور سيليسيم و اکسيد آلومينيوم ستاره آبادانمهرزادقنبري باورساد1971935451129اکبرفوق ديپلم1353010109373391153 57
 29623اتاق آبادانصنعت10420095938صنايع کيمياکاران آبادانابراهيمکاظمي18168274951864معلاليسانس1332052009161311575 58

گروه_فعالیت: کشاورزی

 30639اتاق آبادانکشاورزی10860628583 توليدي فرآورده هاي غذايي دريايي مرجان آبادانداوداحمدزاده18161429722076سلمانليسانس1343101809399754548 81
 31635اتاق آبادانکشاورزی1817012193 ابراهيمحسيني18170121931087حسين ديپلم1342061009163332068 82
 321266اتاق آبادانکشاورزی1818102196 عليحسيني18181021961619ابراهيم ديپلم1341090809166311278 83
 331265اتاق آبادانکشاورزی1829312391 محمدخنکسار1829312391950جبار ديپلم1346101709166317311 84
 34637اتاق آبادانکشاورزی1819311929 احمدزارعي1819311929403حسن ديپلم1336040109126992291 85
 35638اتاق آبادانکشاورزی1818097443 سيدرضازيتون نژادموسويان18180974431144سيداسدالهدکتري و بالاتر1341050709122265304 86
 36636اتاق آبادانکشاورزی1817238248 اميدقرباني1817238248646ستارليسانس1353060809161313602 87
 37634اتاق آبادانکشاورزی1818146509 عبدالرضاقنواتي کرانيان18181465091508نوزر ديپلم1343062909161311594 89
 38687اتاق آبادانکشاورزی1841642657 صادقکياني ده کيان1841642657689باران ديپلم1363042209166335827 91

گروه_فعالیت: معدن

 391260اتاق آبادانمعدن1819583521 اميرآقاخانيان فريدني18195835211683عبدالرسول ديپلم1358062709128193236 61
 401263اتاق آبادانمعدن1816325449 کاظمخلف نژاد18163254491994نجم ديپلم1345061409166311651 62
 41631اتاق آبادانمعدن1817431250 سيامکعلي شاه پورده شيخي 1817431250806محمد ديپلم1345092209121777489 63
 42630اتاق آبادانمعدن1971587885 فرشيدقرباني1971587885337ستار ديپلم1360012309166317150 64
 43629اتاق آبادانمعدن10420227303گروه بازرگاني صنعتي پديده زنگنهاسداللهکردزنگنه48198093344ناصر ديپلم1347020609161311270 65


 
 
© کلیه حقوق این سامانه متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.