چاپ لیست نهایی داوطلبان

 ردیفنام اتاقتصویرگروه فعالیتشماره کارتنامنام خانوادگینام پدرکد داوطلبی

گروه_فعالیت: بازرگانی

 11920اتاق کرمانشاهبازرگانی3257365683 عبدالرضااميدي325736568365عباسسيکل1348012709188337899 12
 21917اتاق کرمانشاهبازرگانی3256622925 غلامرضااميري3256622925438پاشا ديپلم1341080609181315686 13
 31915اتاق کرمانشاهبازرگانی3257037724 نلسونحضرتي3257037724383کيکاوسليسانس1351062509183312022 14
 41910اتاق کرمانشاهبازرگانی3340346781 جمشيدرستمي33403467811354عليرضاسيکل1351031509122003611 16
 51902اتاق کرمانشاهبازرگانی10660103362ياسر کرمانشاهمنصورسرمست3369810247118ناصرفوق ليسانس1349112009126724320 18
 61911اتاق کرمانشاهبازرگانی3257675471 رضاسليم ساساني3257675471374محمد ديپلم1352062809188870900 19
 71928اتاق کرمانشاهبازرگانی3250785458 اميرصفياري325078545835988آقاجانسيکل1359111909188884005 23
 81889اتاق کرمانشاهبازرگانی3254833279 کيوانفلاحي32548332791360کيومرث ديپلم1358120109181311885 24

گروه_فعالیت: صنعت

 91929اتاق کرمانشاهصنعت10660110803پالايش البرز آبادانابراهيم اميدي3257351399365شعبانعلي ديپلم1346051809181320619 41
 101912اتاق کرمانشاهصنعت3255758599 بابکترابي3255758599318نقيليسانس1348103009181316124 42
 111887اتاق کرمانشاهصنعت3250343552 يونسحيدري325034355234556يوسفششم ابتدايي1345100509188595746 43
 121927اتاق کرمانشاهصنعت10660053597مجتمع کشت وصنعت و روغن نباتي ماهيدشت کرمانشاهابوالحسنخليلي043959107422رضاليسانس1350020509121110257 46
 131904اتاق کرمانشاهصنعت10861174951غرب پلاسکوعبدالهسخن سنج325598864096باباخانششم ابتدايي1312031009181316270 47
 141885اتاق کرمانشاهصنعت3256622119 کيوانکاشفي3256622119357محمد ديپلم1341030109181316302 48
 151908اتاق کرمانشاهصنعت10660030806پمپاژ کرمانشاهمعراجمحرابي موقر405167075966کوچکعليدکتري و بالاتر1337080109181316670 49
 161906اتاق کرمانشاهصنعت10660138170ايمن خودرو کرمانشاهزماننوروزي575961262135محمدعليليسانس1330020809123446544 51
 171970اتاق کرمانشاهصنعت10660085592صنايع لرد آرانويديوسفي3256403905482عبدالحميدلیسانس1300010109188888800 52

گروه_فعالیت: کشاورزی

 181921اتاق کرمانشاهکشاورزی3258220451 شهريارباوندپورچله32582204511احدسيکل1344061009188585012 81
 191892اتاق کرمانشاهکشاورزی3340998426 محسنپويا3340998426263علي مرادليسانس1356062909196440726 82
 201919اتاق کرمانشاهکشاورزی3255856787 فرشيدسلطاني3255856787310جهانشاه ديپلم1359023009183337970 83
 211926اتاق کرمانشاهکشاورزی10980011444ماهان تجارت قصرشيرينعليسهرابي گرگه چقائي337962720828عبداله ديپلم1338010109181357030 84
 221923اتاق کرمانشاهکشاورزی4539626604 حيدرکديور4539626604696اکبرخان ديپلم1333100509181316824 85
 231922اتاق کرمانشاهکشاورزی3341532171 ناصرمرادي33415321712مراد ديپلم1352080409121230850 86
 241882اتاق کرمانشاهکشاورزی0041872185 فاروقيوسفي0041872185419حسنليسانس1347051009183313118 87

گروه_فعالیت: معدن

 251925اتاق کرمانشاهمعدن10660087746پارس بيتومينمحمدعارفابراهيمي325113800633988محمدليسانس1350060109181312165 61
 261916اتاق کرمانشاهمعدن3359754999 نورعليحشمتيان33597549998شکرعليششم ابتدايي1321051009188323864 62
 271898اتاق کرمانشاهمعدن10660026349فنرسازي غرب ابراهيمخميسي472059640144464صادقليسانس1327081509181311231 63
 281914اتاق کرمانشاهمعدن3250703737 الله بخشدارين325070373727711محمدليسانس1320070109183308629 64


 
 
© کلیه حقوق این سامانه متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.