چاپ لیست نهایی داوطلبان

 ردیفنام اتاقتصویرگروه فعالیتشماره کارتنامنام خانوادگینام پدرکد داوطلبی

گروه_فعالیت: بازرگانی

 1936اتاق خرم آبادبازرگانی6129760035 کرمحيدري6129760035231مرتضي ديپلم1339020509161613869 13
 2967اتاق خرم آبادبازرگانی10740022624ستون پارس ازنايدالهخليلي41720913421066عليليسانس1358040109369710474 14
 3935اتاق خرم آبادبازرگانی10861060850توليدي موادغذايي پارسيان زاگرس کوهدشتکامران سهرابي سوري419867006430330علي احمد ديپلم1358092009123162941 15
 4929اتاق خرم آبادبازرگانی10740077499توسعه و سرمايه گذاري آرين سرمايه بهبودمسعودعبدي40728597962525نورمحمدليسانس1362063009122982212 16
 5928اتاق خرم آبادبازرگانی10740041090بهروان لرستانولي الهغلامي نجف آبادي11897388134حسيندکتري و بالاتر1333010509121891459 17
 6970اتاق خرم آبادبازرگانی4218556180 محسنغياثوند4218556180346علي حسنليسانس1348022809121026004 18
 7969اتاق خرم آبادبازرگانی4198761507 سپهدارکوشکي419876150739852حسن کريم ديپلم1360040309163600018 19
 8973اتاق خرم آبادبازرگانی4199624783 ساممحمدي419962478347لطيف ديپلم1347050509161612813 21
 9971اتاق خرم آبادبازرگانی10740059717ثمين بهار گسترمحمدکاظممرادي فرد40705541494368علي رضا ديپلم1340060909167181375 23

گروه_فعالیت: صنعت

 10931اتاق خرم آبادصنعت10861261211شرکت تاسيساتي ميلاد خرم ابراهيماسفندياري407254074989طهماسفوق ديپلم1340010109161619303 41
 11925اتاق خرم آبادصنعت10861981690کارخانجات دارويي باير افلاک شماره يک ازنااشرف السادات اميرموسوي2141886066443سيداحمددکتري و بالاتر1341011009124941099 42
 12923اتاق خرم آبادصنعت10861880640شرکت آريا گچ پلدخترنبيرضائي48597202616سيف الدين ديپلم1335051109161611062 43
 13921اتاق خرم آبادصنعت10103200744بازرسي فني فلات پژواکپيمانشاه اويسي47211853914042حسين دکتري و بالاتر1354091009121391419 45
 14919اتاق خرم آبادصنعت10861598848کارخانجات دارويي باير افلاکآزاده شوشي زاده 0381067661115189عبدالرحيمدکتري و بالاتر1359063109380954790 46
 15934اتاق خرم آبادصنعت4072524565 مصطفيطبيب زاده407252456570عاليليسانس1336040109161612848 47
 16933اتاق خرم آبادصنعت10740089822گياه دارو ماداکتوزهراطهماسبي نادري چگني4072764612557اسدالهليسانس1363010109163615131 48
 17900اتاق خرم آبادصنعت4072335207 حامدکوشکي40723352071145احمدليسانس1357062809166290945 49
 18926اتاق خرم آبادصنعت4072592609 کوروشمير4072592609654ملک منصورليسانس1352090109199512803 51
 19911اتاق خرم آبادصنعت10861299909ابزار رنگ خرم شيميبيژننجاريه00487221461075رحيم ديپلم1338011509395096345 52

گروه_فعالیت: کشاورزی

 20962اتاق خرم آبادکشاورزی0070670528 آنوشکاحداداشرفي00706705281042سيدحسينليسانس1354040309166610591 81
 21950اتاق خرم آبادکشاورزی4072435589 کلثومخورشيدوند4072435589938نعمت الهليسانس1361062009163691667 82
 22947اتاق خرم آبادکشاورزی4072332976 احساندارائي4072332976921غلامرضاليسانس1357052709161610064 83
 23948اتاق خرم آبادکشاورزی4073311948 امينروزبهاني40733119484211ابراهيمليسانس1365052309364960593 84
 24930اتاق خرم آبادکشاورزی10861277659رازي شيمي خرممسعودگيل آبادي61299355951محمدفوق ليسانس1342070509121267553 85
 25951اتاق خرم آبادکشاورزی4072767352 احسانناصر4072767352831مهديليسانس1363031609163677748 86

گروه_فعالیت: معدن

 26938اتاق خرم آبادمعدن6129632797 محمدخاکي6129632797397بگ ميرزاليسانس1352070109161619500 61
 27943اتاق خرم آبادمعدن4859202317 حسينسلاح ورزي48592023171209روح الهفوق ليسانس1349120209121253618 62
 28940اتاق خرم آبادمعدن4072387411 ساراقاسمي موسوي40723874112310سيدروح الله ديپلم1359092409169673302 63


 
 
© کلیه حقوق این سامانه متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.