چاپ لیست نهایی داوطلبان

 ردیفنام اتاقتصویرگروه فعالیتشماره کارتنامنام خانوادگینام پدرکد داوطلبی

گروه_فعالیت: بازرگانی

 12110اتاق بندرعباسبازرگانی10800110056بازرگانی دریای آرام خلیج فارسلیلاآزادمجو5549632519412اسحقفوق ديپلم1356053009173612811 12
 22111اتاق بندرعباسبازرگانی3391373164 عبدالحمیدافندی3391373164192احمد ديپلم1335040109171612108 13
 32113اتاق بندرعباسبازرگانی10800048348بندر پادیرسیدمحسنبنی هاشمی0047706511-سیدمحمددیپلم1300010109171612051 14
 42115اتاق بندرعباسبازرگانی10800157099نیما ترخیص لاوانعزیزالهبیگ عینالوئی25711031132959نوازالهفوق ديپلم1358052009375880141 15
 52122اتاق بندرعباسبازرگانی1819135764 سیدمحمودجعفری1819135764889سیدحیدرليسانس1347081609173617790 16
 62109اتاق بندرعباسبازرگانی14004863249صنایع اطلس چوب آسیابدردریابان3441047117182حسن ديپلم1354100909173622022 18
 72120اتاق بندرعباسبازرگانی10980285920سرمایه گذاری سپهر جاوید قشمعلیرضا دوستعلی33915549831779مصیبليسانس1355121709353126000 19
 82155اتاق بندرعباسبازرگانی2510576356 محمدراستی25105763561411علی ديپلم1352030109177611344 23
 92117اتاق بندرعباسبازرگانی1829555634 هانیربیعی نژاد1829555634377عبدالرزاق ديپلم1362041809170002109 24
 102116اتاق بندرعباسبازرگانی0045170568 علیرضاسایبانی0045170568989احمددکتري و بالاتر1346070109171610184 25
 112123اتاق بندرعباسبازرگانی4699166954 اردشیرصالحی نودژ46991669543008محمدرضافوق ليسانس1354050109177612629 26
 122121اتاق بندرعباسبازرگانی1828880213 حمیدطیبی1828880213248خداداد ديپلم1329080709171614291 28
 132118اتاق بندرعباسبازرگانی10800106893پارسه مهد خلیج فارسامیدعمرانی61000027606100002760علیليسانس1370060609171673505 29
 142119اتاق بندرعباسبازرگانی10800148038استحکام گستر عمرانیحسن علیعمرانی6109822140602یداله ديپلم1358052009121405090 31

گروه_فعالیت: صنعت

 152126اتاق بندرعباسصنعت5549895196 محمدآشینه55498951968احمدفوق ليسانس1348070109171617769 41
 162136اتاق بندرعباسصنعت5709765546 علیاکبری پارگامی57097655467نجفقلی ديپلم1348060509171631186 42
 172128اتاق بندرعباسصنعت10980094194مهندسی مجستیک مارین-شعبه قشمحمیدرضاامینی فرد0450945340422غلامرضادکتري و بالاتر1330110609171573659 43
 182132اتاق بندرعباسصنعت10800137320پویاشیمی بندرعباسامیدعلی پورعلیمردان31311634881محمدرفیعدکتري و بالاتر1354010109171678564 46
 192137اتاق بندرعباسصنعت3421820325 ایمانجمالی342182032569عبدالهفوق ليسانس1359031209177612797 47
 202133اتاق بندرعباسصنعت10800172513بازرگانی بین المللی سرعت ترخیص جنوبناصرحامدی006851613412757محمدصادق ديپلم1363062909122097455 48
 212125اتاق بندرعباسصنعت10800104148میگوی ستاره طلاییشهرام رحیمیان2649595485321محمداسمعیلليسانس1355111809171630684 49
 222131اتاق بندرعباسصنعت10861499969صداقت قشمعبدالرحمنسفاری34593377612067احمد ديپلم1348070109171614821 51
 232129اتاق بندرعباسصنعت10800062508مینو چهر هرمزداریوشکشتکار247131827419غلامحسین ديپلم1344092009171612654 52
 242135اتاق بندرعباسصنعت10800080144فرآورده های شیلاتی بندرعباسسیدپرویزمحبی نوذر47234182102سیدمحمدفوق ليسانس1351010109173634332 53
 252130اتاق بندرعباسصنعت10800135708بسپار نخل هرمزفاطمهمحسنی نژادجهرمی24709425941658اصغرليسانس1359012009371216050 54
 262134اتاق بندرعباسصنعت14005046057توسعه پدیده فانوس مکرانحسین معصومی0793329582457رجبعلی ليسانس1342031209126627960 56
 272152اتاق بندرعباسصنعت3391511761 مهراننجاتی3391511761887ابراهیمفوق ديپلم1352061209173678870 57
 282124اتاق بندرعباسصنعت10800027620هرمز بتونسیدعلیهاشمی6499746932331سیدابوطالبفوق ليسانس1348062509177610343 58

گروه_فعالیت: کشاورزی

 292151اتاق بندرعباسکشاورزی3392238732 عباسبراهیمی قلعه قاضی339223873214محمدفوق ليسانس1345020109177680857 61
 302145اتاق بندرعباسکشاورزی3391806311 حسنترکمانی339180631190شهمراد ديپلم1349062009177650419 63
 312154اتاق بندرعباسکشاورزی5379893368 مهدیجوادی537989336822ابوطالب ديپلم1343010109171613297 64
 322144اتاق بندرعباسکشاورزی10800057472صیدو پرورش میگو شوریده پرور بندرآزاددولتی31312211783قاسمليسانس1332080109171613140 65
 332146اتاق بندرعباسکشاورزی3392473480 مجتبیزارعی339247348012296ابراهیمليسانس1365061109171633406 67
 342149اتاق بندرعباسکشاورزی0943162051 محمدرضازهی0943162051640خان آقافوق ليسانس1344091009198243057 68
 352147اتاق بندرعباسکشاورزی1818144085 محمدصالحی18181440851265عبداله ديپلم1343071009171823981 69
 362161اتاق بندرعباسکشاورزی3391784891 عبدالمجیدصباغی زاده33917848914732محمدامینفوق ليسانس1363061009164345513 71
 372143اتاق بندرعباسکشاورزی3391464852 محمدرضاصفا3391464852224علیليسانس1347040809171614386 72
 382148اتاق بندرعباسکشاورزی10800154189تجارت گیتی چیستافرامرز گودرزی 1819666220862یوسف ديپلم1354110509131120345 74

گروه_فعالیت: معدن

 392142اتاق بندرعباسمعدن3392196622 علیباژیان339219662217حسن ديپلم1335020109171614033 81
 402141اتاق بندرعباسمعدن10861050378گچ مهرگان حقیقیحسامحقیقی فرد34411191262304اسحق ديپلم1366022609173622635 82
 412140اتاق بندرعباسمعدن3391593431 پیامرضائی33915934311019قاسمفوق ليسانس1358090109121903200 83
 422138اتاق بندرعباسمعدن10800128554صنعت وتجارت کار پلحسنروحانی تازیانی33904369366091مصطفی ديپلم1355032009171631850 84
 432156اتاق بندرعباسمعدن10860006848پرشیا معادن جنوبمنوچهرعسکری سیاهوئی5379795511306امان الهفوق ليسانس1352091009171611311 86


 
 
© کلیه حقوق این سامانه متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.